Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, die de opdrachtgever aan Nuova Vita geeft, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht en rechtsbetrekkingen die daarmee samenhangen. Totstandkoming overeenkomst
2. Alvorens een overeenkomst tot stand komt inventariseert Nuova Vita kosteloos en vrijblijvend de wensen van de opdrachtgever en bespreekt Nuova Vita met de opdrachtgever de mogelijkheden, inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden en de planning. Aan de hand daarvan stelt Nuova Vita een stappenplan op, dat in een vervolggesprek gedetailleerd met de opdrachtgever wordt
doorgenomen. De opdrachtgever vinkt in het stappenplan aan voor welke onderdelen van het stappenplan hij/zij opdracht geeft. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Nuova Vita komt tot stand, zodra Nuova Vita een door de opdrachtgever ingevuld en ondertekend stappenplan heeft ontvangen.

Uitvoering overeenkomst
3.1. Nuova Vita verricht de opdracht naar beste vermogen. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Nuova Vita aangeeft dat die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig aan Nuova Vita worden verstrekt. Nuova Vita heeft het recht om voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten.
3.2. Termijnen die worden afgesproken voor de uitvoering van de opdracht zijn niet fataal, maar indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Nuova Vita is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering door derden.
3.3. Nuova Vita kan advies geven over het inschakelen van derde partijen voor uitvoering van de opdracht en/of leveranciers voor de levering van zaken. De rol van Nuova Vita is uitsluitend een adviserende. Nuova Vita sluit geen overeenkomsten namens de opdrachtgever en fungeert niet als bemiddelaar of agent.
3.4. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van Nuova Vita, maar ook ten behoeve van derden die in het kader van de uitvoering van de opdracht door Nuova Vita zijn ingeschakeld.

Prijs en betaling
4.1 Alle opgegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
4.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De opdrachtgever komt geen beroep toe op opschorting of verrekening. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de opdrachtgever aan Nuova Vita zonder ingebrekestelling de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur.
4.3. Indien de opdrachtgever besluit om de opdracht geheel of gedeeltelijk niet te laten uitvoeren of door Nuova Vita gegeven advies niet opvolgt, blijft de vordering van Nuova Vita op de opdrachtgever bestaan en is de opdrachtgever gehouden om de facturen van Nuova Vita tijdig te voldoen. Klachten en aansprakelijkheid
5.1. Nuova Vita heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins is beperkt tot maximaal het bedrag dat in het concrete geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
5.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door een verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot een bedrag gelijk aan het overeengekomen loon voor de betreffende opdracht, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Nuova Vita.
5.3. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk aan Nuova Vita te worden gemeld.
5.4. Een aanspraak tot schadevergoeding vervalt in elk geval indien Nuova Vita niet schriftelijk in kennis is gesteld binnen zes maanden nadat de opdrachtgever bekend raakte of redelijkerwijze bekend kon zijn met de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade voortvloeit en waarvoor Nuova Vita aansprakelijk is.

Intellectuele eigendom
6.1 Alle uit de Opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten, waaronder merkrechten, auteursrechten en modelrechten, komen toe aan Nuova Vita. De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht. Opdrachtgever zal het advies of ontwerp niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder de toestemming van Nuova Vita, tenzij partijen anders overeenkomen. Nuova Vita kan aan het verlenen van toestemming de voorwaarde verbinden dat haar naam wordt vermeld.
6.2 Nuova Vita heeft het recht om het advies, ontwerp en/of foto’s te gebruiken voor publiciteit, promotie en acquisitie. Nuova Vita heeft tevens het recht om op of bij publiciteit met betrekking tot het advies of ontwerp haar naam te vermelden. Toepasselijk recht en forumkeuze
7.1. Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
7.2. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Oost-Brabant.